Loading...
كيسه خونگيري : كيسه خونگيري 450 cc مديكال گريد

كيسه خونگيري : كيسه خونگيري 450 cc مديكال گريد

نام محصول : كيسه فصد خون – Blood Letting كاربرد : جهت جمع آوري خون غير قابل استفاده

نام محصول : كيسه فصد خون – Blood Letting

كاربرد : جهت جمع آوري خون غير قابل استفاده

بسته بندي : از نوع وي پك با انديكاتور استريل ETO مطابق با استاندارد ISO3826-1

ماندگاري : 30 ماه از تاريخ توليد در شرايط نگهداري استاندارد مواد دارويي

استريل : با استفاده از اتوكلاو اتيلن اكسايد ETO

استاندارد : ISO 13485

كيسه خونگيري : كيسه خونگيري 450 cc مديكال گريد

شيلنگ : از جنس PVC مديكال گريد شفاف

برچسب : مطابق با استاندارد ISO 3826-1 همراه با باركد ISBT 128 حاوي اطلاعات بچ نامبر ، تاريخ انقضاء از جنس PVC

سوزن : G16

كاور سوزن: از جنس PP سخت جهت محافت از برخورد سوزن با اپراتور پس از خونگيري

كلمپ: از جنس PP جهت قطع جريان خون